28 ನೇ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಣೆ & ಗುಣಸ್ವಭಾವ | Numerology for date of birth 28

ಸಂಖ್ಯೆ – 28

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವರು. ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ಬಿಡಲಾರರು. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವರು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವರು. ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವರು.
ಇವರು ಸ್ಥಿರ ಮನಸಿನ ವರಲ್ಲ ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧಿ, ಸದಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಯೋಚಿಸುವರು. ಇವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರರು.